Foto 1

Akcja zima
ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

Na podstawie Uchwały Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku zarządzenie i koordynowanie akcją zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Krakowa w sezonie zimowym 2018/2019 realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

Podstawą realizacji zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Krakowa jest Zarządzenie nr 2550/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02-10-2018 roku powołujące Miejski Komitet Koordynacyjny do spraw Zimy 2018/2019 („Akcja Zima”) na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zarządzenie zawiera wykaz dróg i chodników objętych stałym zimowym utrzymaniem.
Drogi i chodniki nie wykazane w Zarządzeniu nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem pozostając w utrzymaniu według standardu VII, tj. przewidującym odśnieżenie i posypanie piaskiem, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb, w sytuacjach tego wymagających.

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO pod numerem telefonu:

12-64-62-361

lub adres e-mail:

interwencje24h@mpo.krakow.pl

W trakcie trwania sezonu zimowego, tj. od 15 października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. prowadzone są całodobowe dyżury służby koordynacyjno-interwencyjnej.

OBSZARY I REJONY

Obszar Miasta podzielony został na:

 • 4 obszary utrzymaniowe, obejmujące swoim zakresem drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych prowadzących komunikację zbiorową oraz mające większe znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. W ramach obszarów w stałym utrzymaniu znajdują się drogi objęte I, II i III standardem utrzymania oraz Rynek Główny i ulice w pierwszej obwodnicy objęte standardem IV, a także pętle autobusowe, chodniki, przystanki, drogi rowerowe i obiekty inżynierskie zlokalizowane w ich ciągach.

 • 3 rejony utrzymaniowe, obejmujące swoim zakresem drogi gminne i wewnętrzne objęte standardami V-VI, tereny wewnątrz-osiedlowe (tereny przejęte z zasobów ZBK) będące w utrzymaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz chodniki, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

Utrzymaniem zimowym objęto:

 • drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 328 km (w tym krajowe 45 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),
 • drogi gminne – 365 km,
 • drogi wewnętrzne – 680 km,
 • chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 1 003 tys. m2,
 • drogi rowerowe – 135 km,
 • przystanki – 129 tys. m2,
 • tereny wewnątrz-osiedlowe – 839 tys. m2,
 • chodniki w Strefie Płatnego Parkowania – 70 tys. m2,

Drogi i chodniki objęte stałym zimowym utrzymaniem (standard I-VI) wyszczególnione są w załączniku do Zarządzenia nr 2550/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02-10-2018 roku:

WYKAZ ULIC

Drogi i chodniki nie wykazane w w/w Zarządzeniu objęte są zimowym utrzymaniem według standardu VII tj. przewidującym odśnieżenie, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb do dyspozytorni Głównej MPO, w sytuacjach tego wymagających.

Część zadań z zakresu zimowego utrzymania pozostaje w gestii Zarządu Zieleni Miejskiej, który koordynuje przedmiotowe prace na terenie parków, bulwarów, placów zabaw i skwerów. Zgłoszenia dotyczące utrzymania tych obiektów można kierować poprzez infolinię ZZM w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 12-20-10-242. Po godzinach pracy ZZM interwencje przekazywać należy do Dyspozytorni Głównej MPO. Dyspozytor MPO interwencję przekazuje do firmy obsługującej dany rejon.

WYKONAWCY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. na zimowe utrzymanie Miasta Krakowa wyłoniono wykonawców na poszczególnych obszarach i rejonach.

Obszar / Rejon

Wykonawca

Dyspozytornia

Obszar I

Konsorcjum firm: F.H.U. WANTA Piotr Zębol, TAWA-TRANS Tadeusz Zębol, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

tel. 12-263-01-44

Obszar II

RDM  Śródmieście Spółka z o.o.

tel. 12-415-57-40

Obszar III

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

tel. 12-646-22-50

Obszar IV

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

tel. 12-646-22-50

Rejon 1

Konsorcjum firm: Flora Sp. z o.o. Sp. k., Flora s.c.

tel. 12-200-26-67

Rejon 2

Konsorcjum firm: F.U.H. DE-JO Jerzy Drzyzgiewicz, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

tel. 12-451-78-78

Rejon 3

Konsorcjum Firm: F.H.U. WANTA  Piotr Zębol, Z.U.  ROM-DRÓG  Andrzej Romaniak

tel. 12-263-01-44

SPRZĘT PRACUJĄCY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

Solarki – 67 jednostek
Jednostki do zimowego utrzymania chodników – 39 jednostek
Zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich – 37 jednostek
Zespoły do wywozu śniegu – 9 jednostek
Jednostki do zimowego utrzymania ulic – 58 jednostek
Zespół do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – 36 jednostki
Zespół do utrzymania miejsc postojowych – 6 jednostek

RAZEM: 252 jednostki

Solarki – pojazdy na podwoziu ciężarowym dostosowane gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem, wyposażone w pług sterowany z kabiny kierowcy z możliwością odkładu płużonego śniegu na jedną lub drugą stronę oraz posypywarkę automatyczną umożliwiającą rozsyp dowolnego materiału (sól, piasek, mieszanka), sterowaną z kabiny kierowcy w zakresie ilości podawanego materiału oraz szerokości posypu oraz zbiorniki na solankę wraz z systemem zwilżania nią wysypywanej soli. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania dróg zawierających się w obszarach utrzymaniowych.

Jednostki do utrzymania jezdni – małe pojazdy na podwoziu ciężarowym o DMC do 12 ton wyposażone w pług oraz posypywarkę lub średnie i duże ciągniki wyposażone w pług i rozrzutnik ciągniony lub podwieszony o DMC zespołu do 12 ton dostosowane gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania jezdni zawierających się w rejonach utrzymaniowych i terenach wewnątrz-osiedlowych.

Jednostki do utrzymania chodników – małe ciągniki lub inne pojazdy małogabarytowe wyposażone w pług oraz rozrzutnik materiałów szorstkich o DMC zespołu do 2,5 tony. Gabaryty jednostek do utrzymania chodników muszą umożliwiać odśnieżenie chodników o szerokości 1,50 m i większej. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, placów, przejść dla pieszych, miejsc postojowych i innych miejsc dostępnych dla sprzętu mechanicznego.

Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskichpojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej trzema pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły i inne narzędzia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego oraz doczyszczania miejsc oczyszczonych mechanicznie jak: przystanki autobusowe i tramwajowe, przejścia dla pieszych i rowerów wraz z wyspami (pasami) dzielącymi i  azylami zlokalizowanymi w ich ciągach, schody, kładki, wąskie odcinki chodników.

Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowychpojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej pięcioma pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły, posypywarki taczkowe oraz inne narzędzia i urządzenia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Jednostki te przeznaczone będą do odśnieżania i posypywania na terenach wewnątrz-osiedlowych miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego jak chodniki, miejsca postojowe, dojścia do klatek schodowych, schody, pochylnie, itp.

Zespoły do utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowaniapojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej trzema pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły, posypywarki taczkowe oraz inne narzędzia i urządzenia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Jednostki te przeznaczone są do odśnieżania i posypywania w strefie płatnego parkowania wyznaczonych miejsc parkingowych, chodników niedostępnych dla sprzętu mechanicznego na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów oraz przystanków autobusowych i tramwajowych.

Zespoły do wywozu śniegu – samochód ciężarowy, samowyładowczy lub kontenerowy o pojemności przestrzeni ładunkowej min. 10m3 + ładowarka kołowa do załadunku śniegu + grupa co najmniej 5 osób do ręcznego załadunku śniegu. W miejscach o ograniczonej dostępności dopuszcza się użycie małego samochodu ciężarowego lub dostawczego o pojemności przestrzeni ładunkowej min. 3m3 z załadunkiem ręcznym. Przeznaczone są do wywozu śniegu z ulic w sytuacjach tego wymagających.

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zimowego utrzymania wg poniższych standardów określonych w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2018/2019 („Akcja Zima”) na terenie Miasta Krakowa oraz w Umowach.

 1. Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa.                     .
  Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  3. Brak kolein śnieżnych;
  4. Brak zasp śnieżnych;
  5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 4-ech godzin;
  6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 2. Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna.                             .
  Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  3. Brak kolein śnieżnych;
  4. Brak zasp śnieżnych;
  5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 6-ciu godzin;
  6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 3. Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym.                            .
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  3. Może występować zajeżdżony śnieg nie utrudniający ruchu;
  4. Brak zasp śnieżnych;
  5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 8-iu godzin;
  6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 4. Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy.                      .
  Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

  1. Wykonanie (odśnieżenie) ścieżek na następujących ciągach:
   1. – szer. 4 m (do wejść do Sukiennic)   – od ul. Św. Jana do ul. Brackiej; – od ul. Szewskiej do ul. Siennej;
   2. – szer. 1,5 m (po przekątnej ulic)        – od ul. Floriańskiej do Św. Anny; – od ul. Grodzkiej do ul. Sławkowskiej;
  2. Posypanie odśnieżonych ścieżek piaskiem;
  3. Jezdnie ulic odśnieżone i posypanie piaskiem na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności;
  4. Dopuszcza się błoto pośniegowe do 4-ch godzin po ustaniu opadów;
  5. Nie dopuszcza się skuwania lodu (naboju śniegowego);
  6. Nie dopuszcza się do wjazdu na płytę Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich sprzętu o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony;
  7. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w postaci chlorku wapnia, za wyjątkiem: płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz Placu Szczepańskiego;
  8. W obrębie płyty Rynku Głównego śnieg należy pryzmować w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
  9. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 5. Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych (nie objętych standardem III).
  Standard przyjmuje – do 10-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  2. Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
  3. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
  4. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 6. Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych. .
  Standard przyjmuje – do 12-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  2. Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
  3. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
  4. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 7. Standard VII – stosowany dla pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w załączniku do Regulaminu Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2018/2019.
  Standard przyjmuje – w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających do 16-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

  1. Nawierzchnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  2. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 10% soli drogowej;
 8. Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

  1. Chodniki – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. W przypadku ulic o kilku ciągach chodników utrzymuje się jeden ciąg, najbliższy jezdni, wraz z dojściami do budynków. Utrzymanie chodników obejmuje utrzymanie schodów znajdujących się w ich ciągach, dojść do przystanków, dojść do przejść dla pieszych oraz chodników poprzecznych w ciągach przejść dla pieszych łączących chodniki objęte utrzymaniem, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejście dla pieszych w obrębie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;
  2. Schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, zejścia do przejść podziemnych, pochylnie – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);
  3. Drogi rowerowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. Utrzymanie dróg rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdów do ulic oraz przejazdów poprzecznych w ciągach, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejazd w obrębie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;
  4. Drogi rowerowe zlokalizowane w obrębie jezdni (kontrapasy) utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują;
  5. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przy utrzymaniu chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
  6. Ze względu na ochronę zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki przebiegające przez zielone strefy (zielone pasy dzielące jezdnie, chodniki przyległe bezpośrednio do parków, skwerów itp.) utrzymywać należy bez stosowania środków chemicznych;
  7. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  8. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  9. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;
  10. W przypadku powierzenia do utrzymania obiektów inżynierskich wymagających szczególnych warunków utrzymania (schody ruchome, windy, itp.) Zamawiający określi jednocześnie sposoby ich oczyszczania, uzgodnione z ich Zarządcą.
 9. Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych. .
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

  1. Chodniki odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych (do 9:00);
  2. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
  3. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  4. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  5. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 10. Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic.
  Standard przyjmuje:

  1. Ciągi piesze – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;
  2. Schody, pochylnie, kładki – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);
  3. Drogi dojazdowe i miejsca postojowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;
  4. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  5. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 11. Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI. .
  Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

  1. Peron przystankowy – oczyszczony ze śniegu, posypany materiałami szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej. Utrzymanie peronów obejmuje utrzymanie nawierzchni na długości linii zatrzymania autobusu lub tramwaju, na całej jego szerokości, w tym w obrębie wiaty przystankowej. W przypadku przystanków niezadaszonych utrzymanie peronów obejmuje również oczyszczenie ławki i kosza;
  2. W sytuacjach wyjątkowych (gołoledź, oblodzenia, zmarzlina) dopuszcza się użycie soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
  3. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  4. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  5. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Wywóz śniegu następuje w oparciu o decyzję Dyspozytora – Koordynatora ds. Akcji Zima”,  który określa czas, zakres i miejsce wywozu. Na żądanie Zamawiającego każdy z Wykonawców dokona wywozu śniegu ze wskazanych przez Zamawiającego obszarów.

Stosowanie standardów:

 1. Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa;
 2. Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna;
 3. Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym;
 4. Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy;
 5. Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych;
 6. Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych;
 7. Standard VII – stosowany do pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających;
 8. Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI;
 9. Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych;
 10. Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic;
 11. Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.

GDZIE ZGŁASZAĆ PROBLEMY?

MPK W KRAKOWIE
Zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej (kliknij – więcej informacji)
19 150 | 12 254 13 00 | mail: przystanki@mpk.krakow.pl
www.mpk.krakow.pl/pl/kontakt/
Utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych, usuwanie awarii, usterek technicznych i dewastacji infrastruktury przystankowej (wiaty przystankowe, słupki przystankowe, gabloty rozkładowe, rozkłady ect.)(kliknij – więcej informacji)
http://zikit.krakow.pl/kontakt
ZIKiT W KRAKOWIE
Zgłaszanie spraw związanych z inżynierią ruchu (kliknij – więcej informacji)
http://zikit.krakow.pl/kontakt
MPEC W KRAKOWIE
Utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej   (kliknij – więcej informacji)

993 | 12 644 18 72 |

www.mpec.krakow.pl/pl-PL/dane_teleadresowe.html

MPWiK W KRAKOWIE
Utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej (kliknij – więcej informacji)
994 | 12 424 23 03 | 12 422 92 05 | 800 130 060 |
www.mpwik.krakow.pl/15/Kontakt
Informacja o aktualnej ilości awarii i przewidywanych terminach przywrócenia dostaw wody (kliknij – więcej informacji)
www.wodociagi.krakow.pl/komunikat/awarie/Informacja będzie aktualizowana w sezonie zimowym trzy razy dziennie o godzinie 7:30, 15:00 oraz 18:00.
STRAŻ MIEJSKA W KRAKOWIE
Zgłaszanie nieuprzątniętego błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (kliknij – więcej informacji)

www.strazmiejska.krakow.pl/smmk/pl/

Całodobowy, bezpłatny numer alarmowy: 986

Telefony do oddziałów:

Śródmieście: 12 688 21 90 |Krowodrza: 12 688 22 20 |

Nowa Huta: 12 688 22 60 | Podgórze: 12 688 22 40

Zgłaszanie prawdopodobnego spalania odpadów (kliknij – więcej informacji)

Całodobowy, bezpłatny numer alarmowy: 986

Straż Miejska upoważniona jest do przeprowadzenia kontroli sposobu spalania odpadów w paleniskach i piecach grzewczych.Kontrole prowadzone są zgodnie z artykułem 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl tego artykułu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

Zauważenie osób bezdomnych w opuszczonych pustostanach, działkach, magazynach, kanałach ciepłowniczych, narażonych na wychłodzenie (kliknij – więcej informacji)
Całodobowy, bezpłatny numer alarmowy: 986
Straż Miejska Miasta Krakowa apeluje i przypomina, aby w trudnym okresie zimy nie pozostawać obojętnym na los ludzi bezdomnych. Szybka reakcja plus informacja pod bezpłatny numer alarmowy – 986, w wielu przypadkach może uratować drugiej osobie życie.Strażnicy miejscy wspierani przez streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą kontrolować pustostany, altany na terenie ogródków działkowych, opuszczone magazyny, kanały ciepłownicze oraz inne dostępne miejsca, w których osoby nie mające własnego dachu nad głową szukają schronienia.Funkcjonariusze będą proponować im przewiezienie do noclegowni lub innych miejsc gdzie otrzymają pomoc. Poinformują o występujących zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń. Przypomną, że nie tylko niska temperatura czy wilgoć stanowią zagrożenie dla życia czy zdrowia, ale również niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami grzewczymi, a co za tym idzie – zaczadzenie lub poparzenie, mogą w konsekwencji doprowadzić do tragedii.
WP Post Tabs