Zmiana wzorów deklaracji od 1 sierpnia 2016 r.

28 lipca 2016

Z dniem 1 sierpnia 2016 r.  wchodzą w życie nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DJ, DB, DM, DW).

Zmiana wynika z podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr XL VII/842/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Zmiana obowiązujących wzorów deklaracji nie wiąże się ze zmianami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje złożone do dnia 31.07.2016 r. są obowiązujące, nie zachodzi potrzeba ich powtórnego złożenia. Nowe deklaracje należy złożyć wyłącznie w przypadku zmiany danych.

Nowe wzory deklaracji będą dostępne na stronie www.mpo.krakow.pl od poniedziałku 1 sierpnia 2016 r.

Z dniem 1 sierpnia 2016r. wchodzą również w życie niżej wymienione uchwały:

XLVII/846/16 – z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

XLVII/845/16 – z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

XLVII/843/16 – z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.