• logo_EKO-KREATORZY-2019 — kopia
  • grafika EKO-KREATORZY 2019

EKO-KREATORZY 2019 – konkurs plastyczny dla przedszkoli

KONKURS PLASTYCZNY DLA KRAKOWSKICH PRZEDSZKOLI
NA NAJLEPSZY KOSTIUM Z ODPADÓW

WESOŁE EKOZWIERZAKI

 

Za siedmioma kartonami, za siedmioma butelkami rozciąga się niezwykła kraina – Recyklandia. Pośród plastikowych skał i nakrętkowych kamieni leży przytulny zakątek, ulubione miejsce zabaw Ekozwierzaków. Teraz jednak nikt nie myśli o zabawie. Wszyscy zajęci są przygotowywaniem strojów na doroczny bal u króla Lamusa.

Król ogłosił, że poszukuje śmiałka, który wykona kostium dla jego ulubionego zwierzątka – Lamusiątka. Temu, kto wykona z odpadów najpiękniejszy i najbardziej pomysłowy kostium zwierzątka, król odda – na chwilkę! – swój wygodny tron oraz hojnie go wynagrodzi.

Przedszkolaki – dziewczyny i chłopaki! Wymyślcie i wykonajcie kolorowy stój dla Lamusiątka! Nie zapomnijcie, że wszystkie elementy stroju muszą być z opadów. Zróbcie sobie zdjęcia w przygotowanych kostiumach i wyślijcie do króla Lamusa, a on wybierze najlepszy.

Miłej zabawy!

 

W przedszkolach zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie dzieci w grupach minimum 5-osobowych przygotowują pod opieką wychowawców kostiumy wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Do konstruowania kostiumów można wykorzystać papier, tworzywa sztuczne i metal (np. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe, puszki itp.).

Spośród wszystkich kostiumów przygotowanych w przedszkolu należy – w ramach wewnętrznych eliminacji zorganizowanych w placówce – wybrać kostiumy, które zostaną zgłoszone do Konkursu. Przedszkola, które liczą nie więcej niż 100 dzieci mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 kostiumy, natomiast przedszkola liczące więcej niż 100 dzieci – maksymalnie 5 kostiumów.

W celu zgłoszenia kostiumu do Konkursu należy w terminie do 19 lutego 2019 r. przesłać tradycyjną pocztą kolorowe zdjęcie (w formacie 13x18cm, w jak najlepszej jakości) przedstawiające dziecko w przygotowanym kostiumie – na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY 2019”. Dla jednego kostiumu można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zdjęć gotowego kostiumu należy dołączyć jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie kostiumów przez dzieci. Dzieci prezentujące kostiumy na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. Każde przesłane zdjęcie musi być na odwrocie podpisane czytelnie z podaniem: nazwy i numeru przedszkola, nazwy kostiumu oraz imienia i nazwiska nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany.

Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego kostiumu) Kartę Zgłoszenia, wydrukowaną dwustronnie, wypełnioną i podpisaną przez dyrektora placówki oraz przez nauczyciela pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Konkursu. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w całości.

Kostiumy, których zdjęcia (spełniające wymogi Regulaminu) zostaną w terminie przesłane na adres Organizatora, będą ocenione przez jury, powołane przez Organizatora. W ocenie kostiumów będą brane pod uwagę takie aspekty jak: walory estetyczne, dobór materiałów, kreatywność i pomysłowość, samodzielność wykonania, staranność wykonania. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie do 28 lutego 2019 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane przez dzieci na uroczystej gali finałowej, której termin i miejsce zostaną podane po ogłoszeniu wyników. Warunkiem otrzymania nagrody będzie prezentacja dziecka w kostiumie.

Przed przesłaniem zdjęć kostiumów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin udziału w konkursie plastycznym “EKO-KREATORZY 2019″ Plakat konkursu “EKO-KREATORZY 2019″ Karta Zgłoszenia – kartę należy przesłać razem ze zdjęciami kostiumów

WYNIKI KONKURSU