• d1d47609-620a-4d00-877c-e4b3f17a29ec

KRAKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI TO EKO-DZIECIAKI – EDYCJA 2017 (ZAKOŃCZONA)

Program edukacyjny organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie pod nazwą „Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki – edycja 2017”, jest adresowany do dzieci z krakowskich przedszkoli oraz do członków ich rodzin. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci i ich rodzin w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

W placówkach przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w Programie zostaną przeprowadzone interaktywne warsztaty ekologiczne o tematyce związanej z segregowaniem odpadów. Podczas warsztatów dzieci będą zapraszane przez animatorów do wspólnego wykonywania krótkich inscenizacji i piosenek, a także do udziału w konkursach, w których mogą wygrać nagrody. W ramach Programu zaplanowane jest przeprowadzenie 15 spotkań w różnych placówkach przedszkolnych. Przedszkola biorące udział w Programie otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Placówki zainteresowane udziałem w Programie muszą dostarczyć pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (w formacie PDF) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Przedszkole biorące udział w programie powinno zapewnić warunki techniczno‑lokalowe umożliwiające przeprowadzenie interaktywnych warsztatów, tj. salę mogącą pomieścić minimum 100 widzów, dodatkowe pomieszczenie dla animatorów prowadzących warsztaty oraz dostęp do prądu. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w plenerze (np. ogródku przedszkolnym) jeśli przedszkole dysponuje odpowiednio dużym terenem – wymaga to indywidulanego ustalenia z Organizatorem. Wskazane jest aby w jednych warsztatach uczestniczyła grupa około 100 dzieci. Karty Zgłoszenia mogą również składać placówki przedszkolne, które nie spełniają opisanych wyżej wymagań, a także placówki, do których uczęszcza mniejsza liczba dzieci niż 100, istnieje bowiem możliwość wzięcia udziału w Programie wspólnie z innymi przedszkolami – wymaga to indywidulanego ustalenia z Organizatorem.

Decyzję o zakwalifikowaniu placówki do udziału w Programie podejmuje Organizator. W Karcie Zgłoszenia placówka może podać proponowany termin odbycia warsztatów, jednak jest on tylko orientacyjny. Terminy warsztatów są ustalane przez Organizatora – indywidualnie dla każdej placówki.

Przed wypełnieniem Karty Zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem udziału w Programie.

Regulamin udziału w programie edukacyjnym ‘Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki’ Karta zgłoszenia