• d1d47609-620a-4d00-877c-e4b3f17a29ec
  • 4f46451129647_o

KRAKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI TO EKO-DZIECIAKI – program dla przedszkoli – EDYCJA 2016 (ZAKOŃCZONA)

Program edukacyjny organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie pod nazwą „Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki”, jest adresowany do dzieci z krakowskich przedszkoli oraz do członków ich rodzin. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci i ich rodzin w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Program jest współfinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W placówkach przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w Programie zostaną przeprowadzone interaktywne warsztaty ekologiczne o tematyce związanej z segregowaniem odpadów. Podczas warsztatów dzieci będą zapraszane przez animatorów do wspólnego wykonywania krótkich inscenizacji i piosenek, a także do udziału w konkursach, w których mogą wygrać nagrody. W ramach Programu zaplanowane jest przeprowadzenie 12 spotkań w różnych placówkach przedszkolnych. Po zakończeniu warsztatów dzieci otrzymają “EKO-poradnik Przedszkolaka“, zawierający zadania dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami – do wspólnego rozwiązywania w gronie rodziny. W “EKO-poradniku Przedszkolaka” znajduje się również karta konkursowa, którą należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola w terminie do 30 dni od przeprowadzenia warsztatów, jednak nie później niż do dnia 10 października 2016 r. Z przedszkola wszystkie karty będą odbierane przez MPO. Rodziny, które dostarczą wypełnione karty konkursowe otrzymają za pośrednictwem przedszkola certyfikaty oraz ekologiczne nagrody. Przedszkola biorące udział w Programie otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Placówki zainteresowane udziałem w Programie muszą dostarczyć pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (w formacie PDF). Przedszkole biorące udział w programie powinno zapewnić warunki techniczno‑lokalowe umożliwiające przeprowadzenie interaktywnych warsztatów, tj. salę mogącą pomieścić minimum 100 widzów, dodatkowe pomieszczenie dla animatorów prowadzących warsztaty oraz dostęp do prądu. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w plenerze (np. ogródku przedszkolnym) jeśli przedszkole dysponuje odpowiednio dużym terenem – wymaga to indywidulanego ustalenia z Organizatorem. Wskazane jest aby w jednych warsztatach uczestniczyła grupa około 100 dzieci. Karty Zgłoszenia mogą również składać placówki przedszkolne, które nie spełniają opisanych wyżej wymagań, a także placówki, do których uczęszcza mniejsza liczba dzieci niż 100, istnieje bowiem możliwość wzięcia udziału w Programie wspólnie z innymi przedszkolami – wymaga to indywidulanego ustalenia z Organizatorem.

Decyzję o zakwalifikowaniu placówki do udziału w Programie podejmuje Organizator. W Karcie Zgłoszenia placówka może podać proponowany termin odbycia warsztatów, jednak jest on tylko orientacyjny. Terminy warsztatów są ustalane przez Organizatora – indywidualnie dla każdej placówki.

Przed wypełnieniem Karty Zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem udziału w Programie.

Regulamin udziału w programie edukacyjnym ‘Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki’

Karta zgłoszenia

Lista uczestników zakwalifikowanych do Programu