Instalacje

INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZARZĄDZANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o. w Krakowie.

INSTALACJE REGIONALNE

Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacja służąca mechaniczno – biologicznemu przetwarzaniu odpadów komunalnych (MBP), najnowsza instalacja gospodarowania niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi funkcjonuje w ramach Centrum Ekologicznego Barycz od lipca 2012 roku. Uchwałą NR XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2 lipca 2012 roku uzyskała status instalacji regionalnej (RIPOK). W okresie styczeń 2013 roku – kwiecień 2014 roku wybudowana została nowa, w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana sortownia odpadów. W wykonanym w konstrukcji stalowej budynku zainstalowana została linia technologiczna pozwalająca na wyodrębnienie z całego strumienia możliwie najwięcej odpadów, nadających się do odzysku i recyklingu.

Linia technologiczna to 125 przenośników transportujących odpady, 3 przesiewacze odpadów (1 sito bębnowe i 2 sita kaskadowe), 10 separatorów optycznych, 2 balistyczne, 3 metali żelaznych i 3 nieżelaznych. Węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia z kolei przetworzenie odpadów nienadających się do odzysku w paliwo alternatywne, wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach. Zastosowane rozwiązania projektowe pozwalają na sortowanie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (tzw. suchej frakcji). Sortownia ta w chwili obecnej jest największym i najnowocześniejszym takim obiektem w Polsce.

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych Barycz

IMG_3042_1Sortownia stanowiąc część mechaniczną instalacji MBP jest ściśle powiązana z kontenerową, modułową kompostownią odpadów Barycz. Kompostownia Barycz (oddana do eksploatacji we wrześniu 2005 roku i rozbudowywana w latach 2012 – 2014) jest przeznaczona do kompostowania odpadów zielonych, zbieranych selektywnie oraz biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji. Kontenery są to zamknięte reaktory z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem, które uniemożliwia przedostanie się nieoczyszczonego powietrza do atmosfery. Każdy moduł kompostowni wyposażony jest w oddzielny kontener z biofiltrem oraz kontener techniczny.

Część kompostowni, w której prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej, wyodrębnionej w sortowni, stanowi część biologiczną instalacji MBP. Tutaj odpady poddawane są w pierwszej kolejności suszeniu biologicznemu z wykorzystaniem ciepła wytwarzanego podczas produkcji energii elektrycznej z biogazu, pozyskiwanego ze składowiska odpadów komunalnych Barycz. Następnie osuszone odpady poddawane są powtórnej, mechanicznej obróbce, z wydzieleniem frakcji 0-20 mm, która poddawana jest procesowi biostabilizacji w kontenerach kompostujących. Kontenery kompostowni spełniają wymagania, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2012 roku, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W pozostałej części kompostowni, selektywnie zbierane odpady zielone poddawane są procesowi tlenowego kompostowania. Końcowym efektem przetwarzania odpadów zielonych jest kompost, którego wysoka jakość umożliwia wprowadzanie go do obrotu jako nawozu organicznego. Na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wprowadzany do sprzedaży pod nazwą „KOMPOST NA RABATY”.

Składowisko odpadów komunalnych Barycz

Jego lokalizacja jest efektem zawartego w 1974 roku porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli „Wieliczka” i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie. Całość terenu przeznaczonego na ten cel o powierzchni ok. 36 ha została podzielona na trzy etapy. Dwa z nich są zrekultywowane, trzeci o powierzchni ok. 11 ha eksploatowany jest od marca 2005 roku.

Od 25 lipca 2012 roku t.j. Składowisko odpadów komunalnych Barycz jest instalacją regionalną przeznaczoną do deponowania odpadów komunalnych przetworzonych.

DSC_0054 (2)Przywożone na składowisko odpady są przy wjeździe ważone i rejestrowane. Prowadzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Deponowane odpady są na bieżąco zagniatane kompaktorami, dezynfekowane wapnem chlorowanym i izolowane warstwą ziemi. Koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze składowiska są myte w jednej z dwóch automatycznych myjni. Odcieki ze składowiska kierowane są bezpośrednio do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawitacyjnie do Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie.

Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku biogaz przetwarzany jest w czterech blokach energetycznych (zespołach prądotwórczych) na energię elektryczną i cieplną, które są wykorzystywane na potrzeby własne instalacji i obiektów zlokalizowanych przy ulicy Krzemienieckiej w Krakowie.

INSTALACJE POZOSTAŁE

DSC_0142 (2)Zakład segregacji odpadów – sortownia odpadów Barycz – to wybudowany w 2005 r. i oddany do eksploatacji w marcu 2006 r., kompleksowy obiekt przeznaczony do mechaniczno – ręcznej segregacji tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami sortowaniu w zakładzie poddawane są odpady suche (bez części organicznych),
pochodzące z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na mieście, przydomowych i osiedlowych worków lub pojemników, z supermarketów, instytucji, szkół, spółdzielni mieszkaniowych itp.

zdjęcia różne 2 676Sortownia Barycz to zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do mechanicznego i ręcznego sortowania odpadów. Najpierw odpady poddane sa procesowi mechanicznego ich przesiewania (rozdzielenia na trzy frakcje), a następnie poddane działaniom separatorów metali i sortowaniu manualnemu w kabinach sortowniczych. Sortownia Barycz pozwala na odzyskanie z odpadów; makulatury w podziale na karton, magazyny ilustrowane i gazety oraz papier mix, szkła w podziale na bezbarwne i kolorowe, metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych w podziale na PET bezbarwny, PET kolorowy, folię oraz opakowania z chemii gospodarczej (PP, PS, PE).

Wysegregowane surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i belowania (butelki PET dodatkowo poddawane są procesowi perforowania). Do czasu zgromadzenia optymalnej, pod względem transportu, ilości surowca w postaci bel, przechowywane są w części magazynowej sortowni. Kiedy odzyskiwane w sortowni Barycz surowce wtórne osiągną
czystość handlową i jednolitość, przekazywane są recyklerom do dalszego wykorzystania.

Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych

ZDOW-2Zakład odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia zlokalizowany na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 1 został oddany do eksploatacji w dniu 24 czerwca 2010 roku. Zakład odpadów to miejsce zbierania,
gromadzenia, wytwarzania (w tym przetwarzania) i odzysku odpadów w procesie rozdrabniania i demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także rozdrabniania opon.

pkt gromadzenia 004Zainstalowana w zakładzie linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów przeznaczona jest do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, takich jak: meble; drewniane i tapicerowane, drewno, tworzywa sztuczne itp., które po rozdrobnieniu przekazywane są do cementowni jako „paliwo zastępcze”. Jest ono doskonałym zamiennym paliwem stosowanym w cementowniach do produkcji cementu. Jedna tona paliwa alternatywnego zastępuje około 700 – 800 kg węgla kamiennego i w ten oto sposób dotychczas nieprzydatne (składowane na składowisku odpadów) odpady wielkogabarytowe stają się pożytecznym źródłem energii przy produkcji cementu. Linia do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona jest do demontowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych . Ponieważ do tej grupy odpadów zaliczają się również zużyte urządzenia chłodnicze, linia wyposażona jest w stanowisko do odsysania freonu i oleju sprężarkowego.