Instalacje

CENTRUM EKOLOGICZNE BARYCZ  UL. KRZEMIENIECKA 40

Centrum Ekologiczne Barycz to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów (instalacji)  gospodarowania odpadami komunalnymi zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie.

Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

1

Instalacja służąca mechaniczno – biologicznemu przetwarzaniu odpadów komunalnych

(MBP Barycz), funkcjonuje  w ramach Centrum Ekologicznego Barycz od lipca 2012 roku. Uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2 lipca 2012 roku uzyskała status instalacji regionalnej (RIPOK).

W okresie styczeń 2013 roku – kwiecień 2014 roku wybudowana została nowa w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana sortownia odpadów, stanowiąca część mechaniczną instalacji MBP. W budynku wykonanym w konstrukcji stalowej zainstalowana została linia technologiczna pozwalająca na wyodrębnienie z całego strumienia możliwie największej ilości odpadów, nadających się do odzysku i recyklingu. Linia technologiczna to 125 przenośników transportujących odpady, 3 przesiewacze odpadów (jedno sito bębnowe i dwa sita kaskadowe), 10  separatorów  optycznych, dwa balistyczne, 3 metali żelaznych i 3 nieżelaznych. Węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia z kolei przetworzenie odpadów nienadających się do recyklingu w paliwo alternatywne, wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach. W chwili obecnej to jeden z największych i najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce.

Zastosowane rozwiązania projektowe pozwalają na sortowanie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (tzw. suchej frakcji).

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych Barycz

2Kompostownia odpadów Barycz to modułowa kontenerowa kompostownia składająca się z kontenerów kompostujących, w których zachodzi  proces intensywnego tlenowego kompostowania, kontenerów z zamontowanymi dmuchawami powietrza, biofiltrów, systemu rurociągów doprowadzających i odprowadzających powietrze, kondensat oraz ciepło do nagrzewnic powietrza wprowadzanego do procesu.

3Oddana do eksploatacji we wrześniu 2005 roku, została rozbudowywana w latach 2012 – 2015. Aktualnie eksploatowanych jest 8 modułów kompostujących, z których każdy składa się z  ośmiu kontenerów kompostujących, jednego kontenera technicznego z nagrzewnicami powietrza, jednego kontenera z biofiltrem oraz systemu rurociągów napowietrzających  i odpowietrzających kontenery kompostujące.

Kompostownia służy do przetworzenia odpadów zielonych (trawa, gałęzie, liście itp.) w wysoko gatunkowy kompost spełniający wymagania nawozu organicznego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie  posiada zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie kompostu do obrotu pod nazwą „KOMPOST  NA  RABATY” oraz do biologicznego suszenia i biostabilizacji w warunkach tlenowych frakcji biodegradowalnej wyodrębnionej ze zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zakład segregacji odpadów – sortownia odpadów Barycz

4Zakład segregacji odpadów – sortownia odpadów Barycz – to wybudowany w 2005 roku i oddany do eksploatacji w marcu 2006 roku  kompleksowy obiekt przeznaczony segregacji tzw. „suchej frakcji” odpadów komunalnych, takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady wielomateriałowe itp. zbierane w żółtych workach oraz żółtych i zielonych pojemnikach, Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „igloo” rozstawionych na terenie Gminy Miejskiej Kraków tzw. „gniazd”.

Sortownia Barycz to zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do mechanicznego i ręcznego sortowania odpadów. W pierwszej kolejności odpady poddane są procesowi mechanicznego ich przesiewania (rozdzielenia na trzy frakcje), a następnie poddane są działaniom separatorów metali i sortowaniu manualnemu w kabinach sortowniczych. Sortownia Barycz pozwala na odzyskanie z odpadów; makulatury w podziale na karton, magazyny ilustrowane i gazety oraz papier mix, szkła w podziale na bezbarwne i kolorowe, metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych w podziale na PET bezbarwny, PET kolorowy, folię oraz opakowania z chemii gospodarczej (PP, PS, PE).

Wysegregowane surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i belowania. Kiedy odzyskiwane w sortowni Barycz surowce wtórne osiągną czystość handlową i jednolitość, przekazywane są recyklerom do dalszego wykorzystania. 

Składowisko odpadów komunalnych Barycz

5Jego lokalizacja jest efektem zawartego w 1974 roku porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli „Wieliczka” i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Całość terenu przeznaczonego na ten cel o powierzchni ok. 36 ha została podzielona na trzy etapy. Dwa z nich są zrekultywowane, trzeci o powierzchni ok. 11 ha eksploatowany jest od marca 2005 roku.

6Przywożone na składowisko odpady są przy wjeździe ważone i rejestrowane. Prowadzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Deponowane odpady są na bieżąco zagniatane kompaktorami, dezynfekowane wapnem chlorowanym i izolowane warstwą ziemi. Koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze składowiska są myte w jednej z dwóch automatycznych myjni. Odcieki ze składowiska kierowane są bezpośrednio do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawitacyjnie do Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie.

Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku biogaz przetwarzany jest w czterech blokach energetycznych (zespołach prądotwórczych) na energię elektryczną i cieplną, które są wykorzystywane na potrzeby własne instalacji i obiektów zlokalizowanych przy ulicy Krzemienieckiej w Krakowie.

 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od lipca 2013 roku tworzony jest fundusz rekultywacyjny. Udział w cenie za przyjęcie 1 Mg odpadów na Składowisku odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 1 zł.

 

SIEDZIBA MPO SP. Z O.O.  – UL. NOWOHUCKA 1

Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych

7Zakład odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia zlokalizowany na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 1 został oddany do eksploatacji w dniu 24 czerwca 2010 roku. Zakład odpadów to miejsce zbierania,
gromadzenia, wytwarzania (w tym przetwarzania) i odzysku odpadów w procesie rozdrabniania i demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, a także rozdrabniania opon.

Zainstalowana w zakładzie linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów przeznaczona jest do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, takich jak: meble; drewniane i tapicerowane, drewno, tworzywa sztuczne itp., które po rozdrobnieniu przekazywane są do cementowni jako tzw. paliwo alternatywne. Linia do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona jest do demontowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Instalacje takie jak: Instalacja MBP Barycz, Kompostownia odpadów Barycz oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz uchwałą nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku uzyskały status instalacji regionalnych (RIPOK).

MONITORING

Monitoring środowiska w roku 2018