Kariera

Aktualne oferty pracy:


Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
-> wykształcenie: tytuł magistra oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Prezesa Zarządu, wykształcenie wyższe oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych i Wiceprezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych, wykształcenie: tytuł magistra oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – handlowych,
-> co najmniej 10 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze gospodarki komunalnej w podmiotach realizujących zadania z zakresu określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zasiadanie przez co najmniej 5 lat w zarządach spółek prawa handlowego, działających w sektorze gospodarki komunalnej, realizujących zadania z zakresu określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz.250 z późn.zm.)
-> co najmniej 1-roczne doświadczenie w ramach podmiotów realizujących zamówienia w trybie in house na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
-> korzystanie z pełni praw publicznych,
-> posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
-> niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
niekaralność,
-> złożenie odpowiedniego oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 Nr 63, poz. 425).

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
-> list motywacyjny,
-> kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016, poz. 922)”. Wzór kwestionariusza osobowego udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej,
-> aktualne zaświadczenie o niekaralności,
-> oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych – wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki lub na stronie internetowej,
-> kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 „Regulaminu konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu MPO Sp. z o.o w Krakowie” (zwanego dalej Regulaminem), lub innych dokumentów potwierdzających zasiadanie w zarządzie spółek prawa handlowego,
-> kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
-> aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
-> informacja dotycząca złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, wg. załącznika Nr 6 do Regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej,
-> pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
-> oświadczenie o formie komunikacji wg. załącznika nr 7 do Regulaminu,
-> inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie, o którym mowa w § 17 Regulaminu,
-> koncepcję zarządzania Spółką z uwzględnieniem wykonywania zadań własnych gminy w trybie in house (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 5 maja 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Zarządu Spółki (Sekretariat) lub listownie pod adresem: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.
5. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Prezesa/Wiceprezesa Zarządu”.
6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Komunikacie i Regulaminie oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
7. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej: mpo.krakow.pl
8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 maja 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej MPO Sp. z o.o.
9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym, telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu. Zakres zagadnień, objętych rozmową kwalifikacyjną, określa 15 Regulaminu.
10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
11. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
12. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
13. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
14. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej.
15. Konkurs na każde stanowisko rozstrzygany będzie niezależnie.

Regulamin konkursu do pobrania wraz z załącznikami


Elektromechanik

Obowiązki:
– diagnoza usterek, naprawa, konserwacje oraz remonty samochodów i sprzętu Spółki MPO zgodnie ze zleceniami,
– zarządzanie materiałami potrzebnymi do naprawy samochodów,
– przygotowywanie dokumentów związanych z naprawą zgodnie z procedurami Spółki,
– terminowość i jakość wykonywanych czynności.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie lub szerokie zainteresowania związane z diagnostyką elektroniki/mechaniki samochodowej oraz naprawami usterek,
– umiejętność planowania oraz dobrej organizacji pracy,
– zaangażowanie, staranność oraz dokładność,
– dyspozycyjność,
– wysoka kultura osobista,
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– możliwość przyuczenia do zawodu elektromechanika,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,
– możliwość szkoleń podnoszących kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 64 62 249

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16)”.


Kierowca kategorii C – pracownik ręcznego oczyszczania.

Wymagania:
– prawo jazdy kategorii C wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (świadectwo kwalifikacji zawodowej + badania psychotechniczne),
– uprawnienia do obsługi żurawi HDS (mile widziane),
– doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
– dyspozycyjność (praca zmianowa),
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– nowoczesny tabor samochodowy,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Więcej informacji pod numerami telefonów:

• 12 64 62 248
• 12 64 62 247
• 12 64 62 211

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16)”.


Kierowca kategorii B – pracownik ręcznego oczyszczania.

Wymagania:
– prawo jazdy kategorii B wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (badania psychotechniczne),
– doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
– dyspozycyjność (zmiana nocna),
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– nowoczesny tabor samochodowy,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Więcej informacji pod numerami telefonów:

• 12 64 62 248
• 12 64 62 247
• 12 64 62 211

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16)”.


Operator sortowni – mechanik

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe jako mechanik (zarówno po szkole zasadniczej jak i technikum),
– doświadczenie w pracy jako mechanik maszyn i urządzeń mile widziane.
MPO Kraków oferuje:
– pracę w stabilnej firmie,
– szkolenia podnoszące kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Więcej informacji pod numerami telefonów:

• 12 64 62 248
• 12 64 62 247
• 12 64 62 211

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16)”.


Mechanik-operator sprzętu ciężkiego

Wymagania:
– doświadczenie w pracy mechanika pojazdów (w szczególności sprzętu ciężkiego),
– uprawnienia do obsługi koparko-ładowarek kat. III (mile widziane),
– umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
MPO Kraków oferuje:
– pracę w stabilnej firmie,
– szkolenia podnoszące kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Więcej informacji pod numerami telefonów:

• 12 64 62 248
• 12 64 62 247
• 12 64 62 211

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16)”.