MPO dziś

Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku Gmina Miejska Kraków powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. obowiązkowe zadania własne utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Krakowa. O powierzeniu MPO Sp. z o. o. realizacji tego zadania zdecydował potencjał
w zakresie wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, a także posiadane przez MPO odpowiedniego zaplecza finansowego, personalnego, techniczno-sprzętowego i organizacyjnego.

Obecnie do głównych zadań MPO należy

– zarządzanie systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie,

– utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych, w tym: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej.

– eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Aby realizować te zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. wydzieliło ze swoich struktur spółkę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, która przejęła w zakres swojej działalności usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Ponadto Spółka prowadzi działalność dodatkową; jak własna stacja paliw, serwis samochodowy czy wywóz nieczystości płynnych.