Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 4 (silnik TCG V12 K) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/16/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

634342-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_EG_16_2018

Załącznik nr 1b do SIWZ – Raport z inspekcji boroskopowej

załacznik nr 1b do SIWZ – Raport z inspekcji boroskopowej

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia