Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-060923-NF02-PL

2017-OJS089-174192-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ-TT- 9-2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Zał. nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-093589-NF03-PL

2017-OJS132-269902-pl