Dzierżawa czterech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

578979-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_20_2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500023472-N-2017

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500034413-N-2017