Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-135357-NF02-PL

2017-OJS190-389387-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_23_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

espd-request

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-001301-NF03-PL

2018-OJS004-005215-pl