Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-095896-NF02-PL

2017-OJS136-279219-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ -TZ-TT-12-2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozstrzygnięcie Zadanie nr 1 Rozstrzygnięcie Zadanie nr 2 Rozstrzygnięcie Zadanie nr 3 Rozstrzygnięcie Zadanie nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-140481-NF03-PL

2017-OJS196-403333-pl