Najem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

7659 – 2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_3_2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

38404 – 2017