Najem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

Ogłoszenie o zamówieniu

18506 – 2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_2_2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozstrzygnięcie część 1

Rozstrzygnięcie część 2

Rozstrzygnięcie część 3

Rozstrzygnięcie część 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

46706 – 2017