Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” – nr sprawy TZ/EG/1/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

501652-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_1_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (510038085-N-2019)

510038085-N-2019