Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania – nr sprawy TZ/EG/10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

554136-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_10_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_zad_1_i_3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia