Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

634835-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_7-2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozstrzygnięcie – zadanie 1

Rozstrzygnięcie – zadanie 2

Rozstrzygnięcie – zadanie 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500031988-N-2018