Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-095898-NF02-PL

2017-OJS136-279223-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – TZ-TT-13-2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśneinie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ po modyfikacji

Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-143620-NF03-PL

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-OJS200-412058-pl