Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/15/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) – .PDF Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) – .XML

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego