Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/19/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2018-141451-NF02-PL Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)
espd-request

espd-request

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – TZ_TT_19_2018

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia