Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/12/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS077-183478-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_12_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

espd-request

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Zał. nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia