Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/20/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

500251028-N-2018