Odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – nr sprawy TZ/TT/33/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

635385-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)

SIWZ_TZ_TT_33_2019

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania