Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-153945-NF02-PL

2017-OJS213-442691-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

TZ_TT_28_2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Ogłoszenie o sprostowaniu

ENOTICES_bwolnik-2017-156494-NF14-PL

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki 4a-4d po modyfikacji

Załączniki 4a-4d po modyfikacji

Ogłoszenie o sprostowaniu

2017-OJS217-451924-pl-1

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybor zadanie nr 1

wybor zadanie nr 2

wybor zadanie 3 mpo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia