Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/TT/32/2018

Ogłoszenie o zamówieniu Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2019-050659-NF03-PL

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS071-168462-pl