Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – nr sprawy TZ/TT/21/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2018-156148-NF02-PL Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Komunikat w sprawie elektronizacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z elektronizacją Sprostowanie – 2018-OJS216-494837-pl Komunikat Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2019-002206-NF03-PL 2019-OJS005-007734-pl