Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – nr sprawy TZ/TT/21/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS184-448567-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (cz.1) SIWZ (cz.2) SIWZ (cz.3)

Załączniki (wersja edytowalna)

Załączniki (wersja edytowalna)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ)

espd-request espd-request

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treście SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS236-579662-pl