Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-111999-NF02-PL

2017-OJS155-321560-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ

zał. 1 a do PFU

Zał.1 b do PFU

zał. 2 do PFU

Zał.3 do PFU

zał. 4 do PFU

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Uwaga !!!

Miejskie Przedsiębiorstwo  Oczyszczania Spółka z o.o. informuje, iż na wniosek Wykonawcy:

– może zostać udostępniona (do wglądu) dokumentacja projektowa zakładu segregacji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz

– istnieje możliwość przeprowadzenia obmiaru istniejącej instalacji.

Podczas ww. wizji Wykonawcy nie będą mogli zadawać zapytań dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy mogą składać tylko i wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

Wyjaśnienie treści SIWZ

Odpowiedź na pytania

Zmodyfikowany załącznik nr 3/ 3 do IDW

Zmodyfikowany_załacznik 3_3_do IDW

Uwaga !!!

 Zamawiający informuje, iż w treść odpowiedzi na zapytanie nr 7 wkradła się omyłka.

Jest:

Przy deklaracji Wykonawcy, że spełnione będą wymagania jakościowe, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie stanowisk pracy w kabinie doczyszczania papieru do 3 stanowisk.

Powinno być:

Przy deklaracji Wykonawcy, że spełnione będą wymagania jakościowe, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie stanowisk pracy w kabinie tworzyw 3D do 3 stanowisk.

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozstrzygnięcie strona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-OJS209-433216-pl