Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

628512-N-2017

Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia

Siwz_TZ_TT_06_2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500070801-N-2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500009356-N-2018