Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-089915-NF02-PL

2017-OJS129-263758-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – TZ TT 15 2017

zał.1a_wykaz ulic

zał.1b_wykaz ulic

zał.1c_wykaz ulic

zał.1d_wykaz ulic

zał.1e_wykaz ulic

zał.1f_wykaz ulic

ZAŁ. nr 5 do Umowy – Rozporządzenie MŚ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-143571-NF03-PL

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-OJS200-412051-pl