Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-034820-NF02-PL

2017-OJS053-098097-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – TZ_EG_1_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Espd1-request

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjasnienia Treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-068512-NF03-PL

2017-OJS100-198916-pl

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ENOTICES_bwolnik-2018-030890-NF14-PL