Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/8/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS112-275262-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – TZ_EG_8_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

espd-request espd-request

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-OJS157-388412-pl-ts – wanny