Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti– nr sprawy TZ/TT/28/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

631089-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część 1 oraz część 2)

SIWZ część 1 SIWZ część 2

Załączniki (wersja edytowalna)

załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

540268412-N-2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510001182-N-2020