Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

568183-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_4_2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie

SPROSTOWANIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500034411-N-2017