Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/16/2019

2019-OJS211-515227-pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. 1 i cz. 2

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ_PDF JEDZ-XML

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS005-006402-pl