Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/21/2018

Ogłoszenie o zamówieniu Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS024-052318-pl