Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części”– nr sprawy TZ/TT/24/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS197-477952-pl-1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ część 1 SIWZ część 2

Załączniki (wersja edytowalna)

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

JEDZ-PDF JEDZ-XML

Informacja z otwarcia ofert przetargowych
Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zakresie Części 1)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (CZĘŚĆ 1)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zakresie Części 2)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (CZĘŚĆ 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS249-618068-pl