Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS161-395915-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_EG_14_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ)

espd-request espd-request

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS211-515745-pl