Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/4/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS036-080447-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_EG_4_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

espd-request espd-request

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS078-185861-pl