Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

549737-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_ 14_2017

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załączniki do SIWZ po modyfikacji

Załączniki po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500004473-N-2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500023144-N-2017