Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/12/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

zał. nr 1b (rys._A1) zał. nr 1b (rys._A2) zał. nr 1b (rys._A3) zał. nr 1b (rys._A4) zał. nr 1b (rys._A5) zał. nr 1b (rys._I1) zał. nr 1b (rys._I2) zał. nr 1b (rys._I3) zał. nr 1b (rys._K1) zał. nr 1b do SIWZ – Projekt (część opisowa) Zał. nr 1c do SIWZ – Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Unieważnienie postępowania przetargowego

Unieważnienie postępowania przetargowego

Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia

510013700-N-2019