Zakup 300 ton chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/22/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

602921-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki – wersja edytowalna

Załączniki – wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510243774-N-2019