Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS066-153710-pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

JEDZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_5_2019

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS108-263037-pl