Zakup wraz z dostawą 4 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym oraz 3 szt. posypywarek automatycznych i 3 szt. pługów odśnieżnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-117644-NF02-PL

2017-OJS164-337715-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

TZ TT 16 2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-173983-NF03-PL

2017-OJS240-497875-pl