Zakup wraz z dostawą 8 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-118699-NF02-PL

2017-OJS166-341401-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_19_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-154035-NF03-PL

2017-OJS213-442292-pl