Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

510947-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_1_2018

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500024229-N-2018

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500042187-N-2018