Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-149733-NF02-PL

2017-OJS207-427383-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_26_2017LPG

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-019839-NF03-PL

2018-OJS026-056476-pl