Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/22/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2018-153266-NF02-PL 2018-OJS199-450350-pl-1

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

espd-request

espd-request

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_ 22 _2018

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia