Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

9510-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_1_2017

Załączniki 1a1- 1i1

Zał. 1a1 – 1i1

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

38411 – 2017